เข้าสู่ระบบ

การฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต

11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านนามะเฟืองเป็นตัวแทนจัดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต

ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน

และเพิ่มผลผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ  2558

มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมทั้งสิ้น  12  โรงเรียน

ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำนวย ตั้งเจริญชัย  

เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมกันนั้นท่านผู้ว่ายังให้เกียรติเยี่ยมชม

ผลผลิตอันเกิดแต่โครงการ เยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

โรงเรือนเลี้ยงวัว  พร้อมกับชมนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้