เข้าสู่ระบบ

พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ
4. จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

เป้าหมายของโรงเรียน
1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
4. ครูอย่างน้อยร้อยละ 85 เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้อย่างน้อย 52 เครื่อง
6. ห้องเรียน ห้องพิเศษทุกห้องและสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
7. ชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา