เข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางเพิ่มพูน  อามาตย์มนตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายโชคอนันต์  บุญน้อม
ครู
ชำนาญการพิเศษ
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นายวิจิตร  ภูชมศรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
บริหาร
ปริญญาตรี
-
042-000524  
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางทัศนีย์ จันทา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางสาวโสภา  เจริญชัย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
-
042-000524  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางปิยะอร  อามาตย์มนตรี
ครู
ชำนาญการ
ค.บ.ปฐมวัย
ปริญญาตรี
-
042-000524  
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางอิศราภรณ์  ภาพันธ์
ครู
ชำนาญการ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
-
042-000524  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางสุภาดา  สิงห์บุญมา
ครู
ชำนาญการ
ปฐมวัย
ปริญญาโท
-
042-000524  
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
-
ครู
-
วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท
-
042-000524  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นายประทวน  พรมสมบัติ
ครู
-
ค.บ.คอมพิวเตอร์
ปริญญาโท
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
042-000524  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางวิภาดา  บุญประจันทร์
ครูอัตราจ้าง
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
 
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 

ครูอัตราจ้าง
 
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นางธนารักษ์  อ่วมพรม
-
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 

พนักงานราชการ
-  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นายนาถพงษ์  บุญประจันทร์
ครูอัตราจ้าง
-
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
-
-
-