เข้าสู่ระบบ

ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายรังสรรค์  คำชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
-
042-000524

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์