เข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองคำ  ใจสัตย์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
-
ปริญญาตรี
-
042-000524
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัตน์  เคนตา
ครู
ชำนาญการพิเศษ
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี
-
042-000524
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
ครู
ชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
-
042-000524
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเกศินี ศรีสุข
ครู
-
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์