เข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์ 
นายธนูชัย  ชาวดร
ครู
ชำนาญการพิเศษ
-
ปริญญาโท
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญมี  ทูลพิรัตน์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางพรสวรรค์  แสนสิงห์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริลักษณ์  บาฤษี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
-
042-000524 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางจำเลียง  เหล่าโพธิ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ปริญญาโท
-
042-000524 
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุจิตตรา สุราช
ครู
-
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุภาดา สิงห์บุญมา
ครู
ชำนาญการ
ปฐมวัย
ปริญญาโท
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวโสภา เจริญชัย
ครู
ชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาว
ครู
ชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาว
ครู
ชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524
  ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วิชาเอก
วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
อีเมลล์
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาว
ครู
ชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
-
042-000524