เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมสหกรณ์

31  สิงหาคม 2558

โรงเรียนบ้านนามะเฟือง นำโดยท่านผู้อำนวยการรังสรรค์  คำชาย มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะท่านผู้ประเมินติดตามผลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     หนองบัวลำภูเขต 1 โดยมีท่านกรรมผู้ประเมินดังรายนามต่อไปนี้

1.นายเอนก  พุ่มฉัตร  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

2.นางวงจันทร์  จันทร์ชมภู  ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1

3.นายสาโรช  จันทวนิชย์   ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 ขอนแก่น

4.นางพรสถิตย์  กำไรทอง นักวิชาการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู