เข้าสู่ระบบ

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายคำกอง อามาตย์มนตรี ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายเคน ทนทาน กรรมการสถานศึกษา
นายพนม พรมอุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางทองใส สายเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิสิทธิ์ หวันลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญสวน หลาบหนองแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางณัฐภัทร คงผดุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรชาติ โสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพนิดา โชตะวัน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางราตรี ฤทธิ์ตะเกตุ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางบุญทัน พิมานันท์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายเต็ม เนินชัด กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
นายบุญสด สุวรรณศรี กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นางเพิ่มพูน อามาตย์มนตรี กรรมการผู้แทนองค์กรครู
นายรังสรรค์ คำชาย กรรมการ / เลขานุการ