เข้าสู่ระบบ

คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน

ด.ช.ศุุภชัย บุญอุ้ม ประธานนักเรียน
ด.ญ.ฐิติชญา  ทนทาน รองประธาน
ด.ญ.สุติมา  นาเคน รองประทาน
ด.ช.สิทธิกร  จันทร์สุข กรรมการ
ด.ช.บัญชา  ทนทาน กรรมการ
ด.ญ.ศวิตา  สีประโคน กรรมการ
ด.ญ.รสรินทร์  ทองหลาง กรรมการ
ด.ญ.ทัศนียา  หงษ์ตัน กรรมการ
  ด.ญ.ศรินยา  สารีพันธ์ กรรมการ
  กรรมการ
                                                                     กรรมการ