เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ปี 2556 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพเรียนดี


ปรัชญา
วินัยกล้า กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม